Příloha 5

Příloha č.5 k vnitřnímu předpisu č.1/2018 společnosti MARLIN, s.r.o..:
Věc: vzor žádosti subjektu údajů o informace (žádosti subjektu údajů o vydání potvrzení o zpracování osobních údajů a získání přístupu k informacím)
VZOR:
Pozn. – u textu červené barvy vypusťte jeho nevyhovující části !
Odesilatel:
Pan/paní (uvede se jméno, příjmení, bydliště, trvalý pobyt a datum narození) ……………….. …………………………………………….……………………..……….. (dále též jen „subjekt údajů“)
ADRESÁT:
MARLIN, s.r.o.,
Města Mayen 1536,
686 01 Uherské Hradiště - Mařatice,
(dále též jen „správce“ nebo „společnost“)
V …………………… dne ……………….
Č.j.: ………………………………………
Předáno osobně nebo Odesláno doporučeně nebo Odesláno na e-mail: ...............@.................cz nebo Odesláno prostřednictvím datové schránky ID ………. !
Počet listů/ Počet stran textu: ../..
Přílohy: ……………………………………………………………………..…………………………….
Věc: Žádost subjektu údajů o informace (žádost subjektu údajů o vydání potvrzení o zpracování osobních údajů a získání přístupu k informacím)
V souladu s právní úpravou, zejména pak v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení GDPR“) Vás tímto jako správce žádám o následující informace:
1.Žádám o potvrzení, zda mé osobní údaje zpracováváte či nikoli.
2.Pokud je Vaše odpověď na bod 1. této žádosti kladná, pak dále nežádám o žádné další informace – žádám o následující:
a) Nežádám - žádám o přístup ke svým osobním údajům v tomto rozsahu:
-požaduji znát kategorie a typy osobních údajů, které o mně zpracováváme (např. plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám služby a plnění)
nebo
-požaduji znát podrobně všechny osobní údaje a další předepsané informace, které se mne týkají a které zpracováváte
nebo
-požaduji znát ………………………………..…………………………………………………………
b)Uplatňuji – neuplatňuji právo na kopie zpracovávaných osobních údajů. V rámci uplatnění práva dle předchozí věty požaduji, abyste mi kopie zpracovávaných osobních údajů zaslali touto formou: …………………………………………………... (uvede se např. poštou, do mé datové schránky ID, na můj e-mail: ………….. atp.)
c)Neuplatňuji – uplatňuji právo na opravu; kdy požaduji provedení těchto oprav mých osobních údajů: ……………………………………………………………………………………………………………
d)Neuplatňuji – uplatňuji právo na výmaz; a to těchto mých osobních údajů: ………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
a z těchto důvodů: ……………………………………………………………………………………...
e)Neuplatňuji – uplatňuji právo na přenositelnost; kdy požaduji převést tyto mé osobní údaje: ………
…………………………………………………………….. na moji e - mailovou adresu ……………………. nebo novému správci …………………………………………….…………. na jeho emailovou adresu …………………. v následujícím formátu …… v době do ………..; dále požaduji, abyste mě o provedení přenosu informovali prostřednictvím e-mailu
f)Neuplatňuji – uplatňuji právo na omezení zpracování; a to z těchto důvodů ………………………….
………………………………….. v tomto rozsahu: ………………………..………………………… a po tuto dobu: ………………………………
g)Odvolám tímto svůj souhlas se zpracováváním těchto mých osobních údajů: ………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
h)Neuplatňuji – uplatňuji právo vznést námitku proti zpracování; kdy tímto vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ……..…………………………………………………
Tuto svoji námitku odůvodňuji následovně: …………………………………………………………….
Pokud v této žádosti žádám o výmaz/změnu/omezení zpracování, pak dále požaduji, abyste (pokud uznáte oprávněnost mojí žádosti) o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovali všechny příjemce, kterým byly mé osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy to bude nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. V této souvislosti žádám - nežádám o informaci o takových příjemcích osobních údajů.
Jsem si vědom toho, že pokud touto žádostí žádám o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, je nutné, aby moje žádost byla odůvodněna, kdy bez odůvodnění mé žádosti jí nemůže být vyhověno.
…………………………………….
Subjekt údajů

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím